Start

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - główny księgowy.

1. Wymagania niezbędne:

Głównym księgowym  może  być osoba, która:
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony     umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
6. posiada znajomość regulacji prawnych w zakresie:
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o rachunkowości
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawa o samorządzie gminnym
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- kodeksu pracy,
- ubezpieczeń społecznych,
- świadczeniach opieki zdrowotnej,
- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- o ochronie informacji niejawnych,
- o dostępie do informacji publicznej,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
7. spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia         podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia     ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Więcej…

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - referent.

1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie minimum średnie
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- obywatelstwo polskie  lub obywatelstwo państw  członkowskich  Unii Europejskiej,     oraz obywatelstwo  innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub     przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na     terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- nieposzlakowana opinia
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
- znajomość przepisów wynikających z: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Załączniki
Pobierz (Nabór referent.doc)Nabór referent.doc[ ]66 Kb
Pobierz (Nabór-referent.pdf)Nabór-referent.pdf[ ]196 Kb

Poprawiony (sobota, 23 lutego 2019 13:19)

Więcej…

 

POPZ14-20

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:
• organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
• racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
• przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
• prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Kielcach [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa świętokrzyskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Poprawiony (poniedziałek, 19 listopada 2018 10:46)

Więcej…

 

Jak złożyć wniosek o dobry start?
DOBRY START PRZEZ BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ

Od 1 lipca wniosek o świadczenie dobry start można złożyć online za pomocą bankowości elektronicznej. Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie/ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia.

Rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, do której wniosek został złożony.

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o świadczenie dobry start przez swoje serwisy to:
Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank SA, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

Wejdź na stronę banku i dowiedz się, jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start za pomocą bankowości elektronicznej.

·      PKO Bank Polski

·      Bank Pekao SA

·      mBank

·      ING Bank Śląski

·      Alior Bank

·      T-Mobile Usługi Bankowe

·      Bank Pocztowy SA

·      Credit Agricole

·      Bank Millennium

·      Getin Bank

·      Nest Bank

·      Banki Spółdzielcze SGB

·      Bank BPS SA 

DOBRY START PRZEZ PORTAL EMP@TIA

Składanie wniosku na portalu Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl odbywa się przy użyciu przyjaznego do wypełniania kreatora.
Aby móc złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry start" za pomocą portalu „Emp@tia": musisz założyć konto na portalu „Empatia" przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.
Po założeniu konta na portalu zaloguj się, a następnie:
1. Na stronie głównej wybierz rodzaj wniosku „Dobry start".
2. Zapoznaj się z informacją o dokumentach i danych, które będą Ci potrzebne do wypełnienia wniosku o świadczenie dobry start. Przygotuj niezbędne dokumenty i informacje: dane swoje oraz dzieci, na które będziesz składał wniosek, adres e-mail, adresy szkół, do których dzieci będą uczęszczać w roku szkolnym 2018/2019, numer rachunku, na który ma być przekazane świadczenie.
Kreator wypełniania wniosku wskaże Ci miejsca, których wypełnienie jest obowiązkowe i kiedy trzeba załączyć skany (kopie) niezbędnych dokumentów.
3. Wpisz nazwę miejscowości, w której zamieszkujesz.
4. Wybierz z listy właściwą dla siebie instytucję/urząd, do której złożony zostanie wniosek.
5. Wpisz lub wybierz wszystkie niezbędne informacje, o uzupełnienie których zostaniesz poproszony:
- dokładny adres Twojego miejsca zamieszkania,
- numer rachunku bankowego, na który ma być przekazane świadczenie dobry start,
- dane Twoich dzieci, na które składasz wniosek,
- dokładne dane adresowe szkół, w których od września będą się uczyć Twoje dzieci.
6. Sprawdź wprowadzone dane w podsumowaniu. W przypadku błędów cofnij się za pomocą przycisku „Wstecz" do miejsca, gdzie one występują i popraw dane. Jeśli dane są poprawne wybierz „Utwórz dokument".
7. Przejdź do zakładki „Dokumenty robocze", zaznacz „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start" i kliknij „SZCZEGÓŁY/WYŚLIJ".
8. Jeśli chcesz dodać załączniki, kliknij „Dodaj".
9. Wyślij wniosek.
Wniosek został wysłany. Na swój adres e-mail dostaniesz powiadomienie w przypadku przyznania Ci świadczenia, dlatego ważne jest abyś wpisał go poprawnie.
W przypadku odmowy przyznania świadczenia dostaniesz decyzję. Znajdziesz ją w skrzynce odbiorczej na portalu „Emp@tia". Kliknij „Podpisz odbiór".

WAŻNE
w razie wątpliwości lub błędów urząd realizujący Twój wniosek będzie kontaktował się z Tobą
co do zasady drogą elektroniczną.

Pamiętaj !!!!!

potwierdzenie przyznania świadczenia otrzymasz z konta

dobrystart (at) gopsnaglowice.pl

 

·      PKO Bank Polski

·      Bank Pekao SA

·      mBank

·      ING Bank Śląski

·      Alior Bank

·      T-Mobile Usługi Bankowe

·      Pole tekstowe: Pamiętaj !!!!!
potwierdzenie przyznania świadczenia otrzymasz z konta

 <script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 var prefix = 'mailto:';
 var suffix = '';
 var attribs = '';
 var path = 'hr' + 'ef' + '=';
 var addy70955 = 'dobrystart' + '@';
 addy70955 = addy70955 + 'gopsnaglowice' + '.' + 'pl';
 document.write( '<a ' + path + '\'' + prefix + addy70955 + suffix + '\'' + attribs + '>' );
 document.write( addy70955 );
 document.write( '<\/a>' );
 //-->
 </script><script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 document.write( '<span style=\'display: none;\'>' );
 //-->
 </script>Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 <script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 document.write( '</' );
 document.write( 'span>' );
 //-->
 </script>
Bank Pocztowy SA

·      Credit Agricole

·      Bank Millennium

·      Getin Bank

·      Nest Bank

·      Banki Spółdzielcze SGB

·      Bank BPS SA 

Załączniki
Pobierz (DOBRY-START.pdf)DOBRY-START.pdf[ ]267 Kb
 

POPZ

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

Więcej…

 

Zyczenia-2018

 
Plakat projektu

 Plakat naszego projektu

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres skrzynki: /329jx8vnmi/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS