Start

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ DO 20 TYSIĘCY Z BUDŻETU PAŃSTWA W PRZYPADKU USZKODZENIA DACHU BUDYNKU/LOKALU MIESZKALNEGO.

1. Poszkodowany składa wniosek do Urzędu Gminy o oszacowanie powstałych strat.

2. Komisja niezwłocznie przystępuje do oszacowania strat, rekomenduje się udział w niej pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, który jednocześnie sporządza wywiad środowiskowy.

3. Komisja sporządza na miejscu protokół z oszacowania strat w dwóch egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu przez członków Komisji i poszkodowanego pozostaje u poszkodowanego.

4. Poszkodowany składa wniosek do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie pomocy finansowej wraz z protokołem oszacowania strat.

5. Kierownik ośrodka niezwłocznie wydaje decyzję administracyjną i przekazuje środki zainteresowanemu.

6. Łączna wysokość środków finansowych przyznanych na naprawę poszycia dachowego nie może przekroczyć wysokości kosztów niezbędnych do usunięcia skutków tego zdarzenia.

W przypadku podjęcia decyzji przez poszkodowanego o całkowitej wymianie częściowo uszkodzonego poszycia dachowego wysokość pomocy nie może przekroczyć wartości naprawy uszkodzonej części i jednocześnie nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych.

7. Z otrzymanych środków finansowych w formie pomocy poszkodowany powinien rozliczyć poniesione wydatki w formie rachunków lub faktur.

Każda decyzja administracyjna dotycząca przyznania pomocy finansowej może podlegać weryfikacji i kontroli.

Procedura jest zgodna z Zasadami Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 2012 roku BUSKŻ-III-5941-45/2012 w sprawie udzielania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych służy uszczegółowieniu czynności prowadzonych w celu udzielania skutecznej i sprawnej pomocy.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach zaprasza do składania ofert, szczegóły do pobrania w załączniku poniżej, dokument PDF.

Załączniki
Pobierz (oferta.pdf)oferta.pdf[ ]513 Kb
 
INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach informuje , że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.
Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób, który trzeba złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach w terminie do 31 stycznia 2012 r.
Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Komunikat MPiPS

 

1. trwa nabór wniosków o stypendium szkolne na rok 2011/2012. Termin składania wniosków do 15 wrzesień 2011 r.

2. nabór wniosków o fundusz alimentacyjny - do 31 października 2011 r.

3. nabór wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - do 30 listopada 2011 r.

4. dofinansowanie do posiłków w szkole podstawowej i gimnazjum - dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 526,50 zł na osobę.

 
Plakat projektu

 Plakat naszego projektu

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres skrzynki: /329jx8vnmi/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS