Start

Informujemy o zakończeniu postępowania przetargowego. W prowadzonym przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Jędrzejowie z siedzibą al. J. Piłsudskiego 6, 28-300 Jędrzejów. Szczegóły wyboru oferty w załączniku poniżej.

Więcej…

 

Informujemy że, zakończyła się rekrutacja uczestników do projektu systemowego "Razem Łatwiej". Podczas rekrutacji zachowano zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.

Ostatecznie w projekcie weźmie udział 11 kobiet, na listę rezerwową zakwalifikowały się 2 kobiety. Z każdą z uczestniczką zostanie podpisany kontrakt socjalny i zastosowane będą minimum 3 instrumenty aktywnej integracji.

W 2013 r. GOPS planuje dla beneficjentów projektu zorganizować:

1. Spotkania indywidualne i/lub grupowe z psychologiem,

2. Spotkania indywidualne i /lub grupowe z doradcą zawodowym,

3. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe : opiekun osób starszych, sprzedawca, kucharz, florysta

4. Wycieczka integracyjna dla uczestników projektu i ich rodzin,

5. Wsparcie finansowe.

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób nieaktywnych zawodowo i osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Założeniem jest również wzmocnienie motywacji do działania, wiary we własne siły, podniesienie kwalifikacji zawodowych umożliwiające powrót na rynek pracy.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach informuje że, rozpoczyna tegoroczną edycję projektu systemowego "Razem łatwiej".

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby korzystające z pomocy społecznej, które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione (rolnicy) w wieku aktywności zawodowej.

GOPS oferuje w ramach projektu skorzystanie z :

- usług psychologa,

- usług doradcy zawodowego,

- ukończenia kursu zawodowego zgodnego z predyspozycjami i zainteresowaniami,

- otrzymania wsparcie dochodowego.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się do siedziby GOPS w miesiącach luty – marzec , wówczas nastąpi rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektu.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach , ul. Mikołaja Reja 5 w dni robocze w godzinach

od 7:15 do 15:15 telefon - 41 38 146 19.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałowicach inforumje, iż 1 października rozpoczęło się przyjmowanie wniosków na okres zasiłkowy 2012/2013.

 

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ DO 20 TYSIĘCY Z BUDŻETU PAŃSTWA W PRZYPADKU USZKODZENIA DACHU BUDYNKU/LOKALU MIESZKALNEGO.

1. Poszkodowany składa wniosek do Urzędu Gminy o oszacowanie powstałych strat.

2. Komisja niezwłocznie przystępuje do oszacowania strat, rekomenduje się udział w niej pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, który jednocześnie sporządza wywiad środowiskowy.

3. Komisja sporządza na miejscu protokół z oszacowania strat w dwóch egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu przez członków Komisji i poszkodowanego pozostaje u poszkodowanego.

4. Poszkodowany składa wniosek do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie pomocy finansowej wraz z protokołem oszacowania strat.

5. Kierownik ośrodka niezwłocznie wydaje decyzję administracyjną i przekazuje środki zainteresowanemu.

6. Łączna wysokość środków finansowych przyznanych na naprawę poszycia dachowego nie może przekroczyć wysokości kosztów niezbędnych do usunięcia skutków tego zdarzenia.

W przypadku podjęcia decyzji przez poszkodowanego o całkowitej wymianie częściowo uszkodzonego poszycia dachowego wysokość pomocy nie może przekroczyć wartości naprawy uszkodzonej części i jednocześnie nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych.

7. Z otrzymanych środków finansowych w formie pomocy poszkodowany powinien rozliczyć poniesione wydatki w formie rachunków lub faktur.

Każda decyzja administracyjna dotycząca przyznania pomocy finansowej może podlegać weryfikacji i kontroli.

Procedura jest zgodna z Zasadami Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 2012 roku BUSKŻ-III-5941-45/2012 w sprawie udzielania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych służy uszczegółowieniu czynności prowadzonych w celu udzielania skutecznej i sprawnej pomocy.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach zaprasza do składania ofert, szczegóły do pobrania w załączniku poniżej, dokument PDF.

Załączniki
Pobierz (oferta.pdf)oferta.pdf[ ]513 Kb
 
Plakat projektu

 Plakat naszego projektu

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres skrzynki: /329jx8vnmi/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS