Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach

Zarządzenie nr 2/2023 - 27 grudnia 2023 r. dniem wolnym od pracy

Zarządzenie nr 2/2023

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające
w sobotę 11 listopada 2023 r. – tj. w innym dniu niż niedziela

                   Na podstawie art. 7 pkt 4 oraz art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 530) w związku z art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465) oraz § 19 ust. 3 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach uchwalonego Uchwałą Nr XII/56/2015 Rady Gminy Nagłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. woj. Świętokrzyskiego poz.2080 z 6 lipca 2015 r. ze zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1

                   Ustalam dzień 27 grudnia 2023 r. (środa) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach w zamian za święto przypadające 11 listopada 2023 r. (sobotę).

§ 2

                   O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników oraz interesantów poprzez:

  • wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do pomieszczeń GOPS,
  • zamieszczenie informacji na stronie gopsnaglowice.pl.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.