Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.
FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Program będzie realizowany przez najbliższe
7 lat - do 2029 r., a jego łączny budżet to aż 583 mln EUR.

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) pomoc żywnościowa – Podprogram 2023 - będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 roku do października 2024 roku.

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO SKORZYSTANIA Z POMOCY*

  • 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

*Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach
NABÓR WNIOSKÓW ROZPOCZYNA
2 LISTOPADA 2023 ROKU

Informacji udzielamy pod numerami telefonów: 41/38-146-19 oraz 509-292-952.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach.


Informacje dotyczące programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027