Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - główny księgowy.

1. Wymagania niezbędne:

Głównym księgowym  może  być osoba, która:
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony     umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
6. posiada znajomość regulacji prawnych w zakresie:
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o rachunkowości
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawa o samorządzie gminnym
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- kodeksu pracy,
- ubezpieczeń społecznych,
- świadczeniach opieki zdrowotnej,
- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- o ochronie informacji niejawnych,
- o dostępie do informacji publicznej,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
7. spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia         podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia     ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub w jednostkach podległych
2. Obsługa programów finansowo – kadrowo – płacowych,
3. Znajomość zagadnień kadrowo – płacowych,
4. Obsługa programu PŁATNIK,
5. Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń peryferyjnych, pakietu Office  (Word, Exel), znajomość obsługi aplikacji statystycznych, PFRON, ZUS-Pue, programu Płatnik, programów kadrowych,
6. Kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
7. Odpowiedzialność i dokładność realizacji powierzonych zadań.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.
I. w zakresie  Głównego księgowego:
• prowadzenie obsługi finansowo-księgowej GOPS,
• prowadzenia rozliczeń z ZUS, US, innych wynikających z przepisów prawa,
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i     finansowych,
• sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
• sporządzanie deklaracji ZUS,
• dokonywanie przelewów,
• dekretowanie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową;
• kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Ośrodku
• właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcją kancelaryjną.
• przygotowanie i składanie deklaracji, sprawozdań, zgłoszeń wymaganych przepisami prawa,
• sporządzanie list płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatków, od osób fizycznych, prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac oraz sporządzanie     sprawozdań z zatrudnienia i wykonania funduszu płac,
• opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola jego wykonania,
• zapewnienie prawidłowości, terminowości i rzetelności sprawozdań finansowych składanych     na zewnątrz przez jednostkę oraz ich analiza,
• opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika     dotyczących prowadzenia rachunkowości,
• rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów, rozliczanie zadłużenia     dłużników alimentacyjnych w (ust. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów),
• współpraca ze Skarbnikiem Gminy,

II. W zakresie zadań kadr i płac:
a) prowadzenie naboru pracowników GOPS w tym również na stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
b) prowadzenie dokumentacji pracowniczych w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
c) naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
d) prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz     zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) rozliczanie i naliczanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
f) opracowywanie i prowadzenie spraw funduszu socjalnego,
g) kontrola dyscypliny pracy i wykorzystania czasu pracy,
h) przygotowywanie rocznego planu szkoleń dla pracowników,
i) opracowywanie zbiorczego planu urlopów.