Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - referent.

1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie minimum średnie
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- obywatelstwo polskie  lub obywatelstwo państw  członkowskich  Unii Europejskiej,     oraz obywatelstwo  innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub     przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na     terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- nieposzlakowana opinia
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
- znajomość przepisów wynikających z: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

2. Wymagania dodatkowe:
- preferowany  staż pracy na  stanowisku związanym z obsługą  świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych -  minimum 6 miesięcy
- obsługa programu Płatnik
- umiejętność samodzielnej pracy
- umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń peryferyjnych, pakietu Office (Word, Exel), znajomość obsługi aplikacji statystycznych, PFRON, ZUS-Pue, programu Płatnik,


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.
Do obowiązków należeć będzie m. in :
- kompleksowa obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych: przyjmowanie wniosków, ustalanie uprawnień, sporządzanie  projektów decyzji
-   zgłaszanie, wyrejestrowywanie  do / z ubezpieczeń świadczeniobiorców Ośrodka;
-   rozliczanie z ZUS w zakresie przekazywanych składek na ubezpieczenie  społeczne
i zdrowotne  świadczeniobiorców;
- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS, raportów imiennych opłaconych składek i nadzór nad terminowym przekazywaniem dokumentacji właściwym organom

Szczegóły w załączeniu poniżej.

Załączniki
Pobierz (Nabór referent.doc)Nabór referent.doc[ ]66 Kb
Pobierz (Nabór-referent.pdf)Nabór-referent.pdf[ ]196 Kb

Poprawiony (sobota, 23 lutego 2019 13:19)