KOMU NIE PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:

1. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo

2. przebywa w rodzinie zastępczej;

3. zawarła związek małżeński;

4. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko.

Wstrzymuje się wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

1. w przypadku odmowy udzielenia w wyznaczonym terminie informacji mających wpływ na prawo do świadczeń;

2. w przypadku odmowy udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych,

3. w przypadku niepodejmowania świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

W przypadku udzielenia żądanych informacji wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostanie wznowiona od miesiąca, w którym one wpłynęły, do końca okresu świadczeniowego.