Start Edycja 2013 Zakończenie rekrutacji do nowej edycji projektu "Razem Łatwiej"

Informujemy że, zakończyła się rekrutacja uczestników do projektu systemowego "Razem Łatwiej". Podczas rekrutacji zachowano zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.

Ostatecznie w projekcie weźmie udział 11 kobiet, na listę rezerwową zakwalifikowały się 2 kobiety. Z każdą z uczestniczką zostanie podpisany kontrakt socjalny i zastosowane będą minimum 3 instrumenty aktywnej integracji.

W 2013 r. GOPS planuje dla beneficjentów projektu zorganizować:

1. Spotkania indywidualne i/lub grupowe z psychologiem,

2. Spotkania indywidualne i /lub grupowe z doradcą zawodowym,

3. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe : opiekun osób starszych, sprzedawca, kucharz, florysta

4. Wycieczka integracyjna dla uczestników projektu i ich rodzin,

5. Wsparcie finansowe.

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób nieaktywnych zawodowo i osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Założeniem jest również wzmocnienie motywacji do działania, wiary we własne siły, podniesienie kwalifikacji zawodowych umożliwiające powrót na rynek pracy.

 
Plakat projektu

 Plakat naszego projektu

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres skrzynki: /329jx8vnmi/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS