Start Edycja 2009

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach w 2009 roku realizował

projekt systemowy pn. "Razem łatwiej"

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej w szczególności długotrwale bezrobotne o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach. Środki na finansowanie Projektu systemowego przyznawane są na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeszkolił grupy beneficjentów (będących jednocześnie klientami pomocy społecznej) w kierunku zdobycia kwalifikacji przydatnych przy poszukiwaniu pracy. Zdobycie nowych umiejętności przyczyniło się do zmniejszenia bezrobocia, zwiększenia dochodu w gospodarstwie domowym. Zastosowano instrumenty aktywnej integracji (aktywizacja społeczna, edukacyjna i zdrowotna). Działania projektu miały na celu nie tylko łagodzenie skutków trudnej sytuacji bytowej świadczeniobiorców pomocy społecznej, a także usuwanie przyczyn tkwiących często w sferze psychicznej i społecznej.

Projekt realizowany był w okresie od 01.08.2009 r. do 31.10.2009 r. W projekcie brało udział 6 osób.

Projekt realizowany był w pięciu blokach :

Blok I - indywidualna rozmowa doradcza z doradcą zawodowym

Spotkanie indywidualne miało na celu rozpoznanie oczekiwań klienta, określenie predyspozycji osobowościowych i zawodowych uczestnika projektu. Doradca przeprowadził wywiad, sporządził opinię o uczestniku.

Blok II - grupowe warsztaty aktywizujące.

Blok III - indywidualne rozmowy z psychologiem

Blok IV - szkolenia zawodowe - sprzedawca z obsługą komputera, kasy fiskalnej z minimum sanitarnym

Blok V - warsztaty z aktywnych technik poszukiwania pracy

W ramach szkolenia uczestnicy mieli zapewnione:

  • - komplet podręczników,
  • - materiały szkoleniowe,
  • - poczęstunek,
  • - ciepły posiłek.

Koszt ogólny projektu 41 450,00 zł,

środki unijne - 37 097,75 zł

Wkład własny - 4 352,25 zł

 

 

"Razem Łatwiej" - 2009 "Razem Łatwiej" - 2009 "Razem Łatwiej" - 2009

 
Plakat projektu

 Plakat naszego projektu

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres skrzynki: /329jx8vnmi/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS