Start Aktualności Stypendia 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach informuje, że termin składania wniosków na stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2012 obowiązuje od 02.09.2019 r. do 16.09.2019 r.
Pomocy materialnej udziela się na podstawie wniosku wraz z zaświadczeniami o dochodzie:
1. zaświadczenie o zarobkach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
2. nakaz płatniczy podatku rolnego bądź zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego lub oświadczenie o posiadaniu wielkości gospodarstwa rolnego
3. odcinek /lub zaświadczenie o wysokości renty/emerytury,
4. odcinek pobieranych alimentów a w przypadku nieposiadania odcinka oświadczenie o wysokości pobieranych alimentów,
5. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
6. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (wyłącznie uczniowie klas ponadgimnazjalnych),
7. dowody opłacania składek KRUS.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych: na zasadach ogólnych:
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok za okres prowadzonej działalności gospodarczej
- w formie uproszczonej zaświadczenie o dochodach za rok poprzedni, jeśli podatnik nie prowadził w tym okresie działalności, dochód ustala się na podstawie jego oświadczenia
- w formie zryczałtowanego podatku dochodowego zaświadczenie z US o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz dowody opłacenia składek ZUS, oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,
- w formie karty podatkowej decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie.
Do dochodu rodziny wliczane są również świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i dodatek mieszkaniowy. Kryterium dochodowe wynosi 528,00 zł na jednego członka rodziny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Nagłowice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Nie mogą ubiegać się o nie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – tzw. „zerówek", gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje dla:
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
c) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 
Plakat projektu

 Plakat naszego projektu

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres skrzynki: /329jx8vnmi/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS