Start Aktualności

.

kartka 2021

Załączniki
Pobierz (kartka_2021.jpg)kartka_2021.jpg[ ]138 Kb
 

bozenarodzenie2020

 

 

 

 

Załączniki
Pobierz (bozenarodzenie2020.jpg)bozenarodzenie2020.jpg[ ]113 Kb

Poprawiony (wtorek, 22 grudnia 2020 09:50)

 

Zarządzenie nr 2/2020 

Załączniki
Pobierz (Zarządzenie_2-2020_dzień_wolny.pdf)Zarządzenie_2-2020_dzień_wolny.pdf[ ]947 Kb

Poprawiony (czwartek, 13 sierpnia 2020 06:06)

 

UWAGA

W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI PROFILAKTYCZNYMI, KTÓRE MAJĄ ZAPOBIEGAĆ SZYBKIEMU ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ
 KORONAWIRUSA SARS-COV-2  W POLSCE,

ZWRACAMY SIĘ DO KLIENTÓW
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAGŁOWICACH
Z PROŚBĄ
O OGRANICZENIE BEZPOŚREDNICH WIZYT W  SIEDZIBIE GOPS

Prosimy, aby kwestie informacyjne załatwiane były przez państwa:

- drogą telefoniczną tel. 41-38-146-19,

- drogą elektroniczną Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą – epuap ( /329jx8vnmi/skrytkaesp )

W przypadku konieczności wizyty osobistej w GOPS w Nagłowicach udostępniono dla Państwa wyznaczone pomieszczenie w budynku.

ZALECAMY ZAŁATWIANIE SPRAW W GOPS POJEDYNCZYCH OSÓB,
BEZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH

Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższej prośby, ponieważ nasze odpowiedzialne zachowania mają pomóc chronić nas wszystkich przed groźną infekcją
 i zachorowaniem.

Kierownik GOPS w Nagłowicach

 

koronawirus 750

Załączniki
Pobierz (koronawirus.pdf)koronawirus.pdf[ ]108 Kb

Poprawiony (poniedziałek, 16 marca 2020 10:29)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach informuje, że termin składania wniosków na stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2012 obowiązuje od 02.09.2019 r. do 16.09.2019 r.
Pomocy materialnej udziela się na podstawie wniosku wraz z zaświadczeniami o dochodzie:
1. zaświadczenie o zarobkach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
2. nakaz płatniczy podatku rolnego bądź zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego lub oświadczenie o posiadaniu wielkości gospodarstwa rolnego
3. odcinek /lub zaświadczenie o wysokości renty/emerytury,
4. odcinek pobieranych alimentów a w przypadku nieposiadania odcinka oświadczenie o wysokości pobieranych alimentów,
5. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
6. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (wyłącznie uczniowie klas ponadgimnazjalnych),
7. dowody opłacania składek KRUS.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych: na zasadach ogólnych:
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok za okres prowadzonej działalności gospodarczej
- w formie uproszczonej zaświadczenie o dochodach za rok poprzedni, jeśli podatnik nie prowadził w tym okresie działalności, dochód ustala się na podstawie jego oświadczenia
- w formie zryczałtowanego podatku dochodowego zaświadczenie z US o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz dowody opłacenia składek ZUS, oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,
- w formie karty podatkowej decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie.
Do dochodu rodziny wliczane są również świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i dodatek mieszkaniowy. Kryterium dochodowe wynosi 528,00 zł na jednego członka rodziny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Nagłowice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Nie mogą ubiegać się o nie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – tzw. „zerówek", gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje dla:
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
c) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

POPZ

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Plakat projektu

 Plakat naszego projektu

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres skrzynki: /329jx8vnmi/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie Przemocy

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Kocham nie Biję

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

MRPiPS