Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach - Strona główna

Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Kultury

Muzeum (Dworek) Mikołaja Reja w Nagłowicach

Muzeum (Dworek) Mikołaja Reja w Nagłowicach

Artykuły

 • Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach informuje o przystąpieniu do programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby

  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

   

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

  Adresatami programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  1. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i, art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn.zm.).
  Czytaj Więcej o: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 • Zarządzenie nr 2/2023 - 27 grudnia 2023 r. dniem wolnym od pracy

  Zarządzenie nr 2/2023

  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach

  z dnia 10 listopada 2023 r.

  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające
  w sobotę 11 listopada 2023 r. – tj. w innym dniu niż niedziela

                     Na podstawie art. 7 pkt 4 oraz art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 530) w związku z art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465) oraz § 19 ust. 3 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach uchwalonego Uchwałą Nr XII/56/2015 Rady Gminy Nagłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. woj. Świętokrzyskiego poz.2080 z 6 lipca 2015 r. ze zm.)  zarządzam, co następuje:

  § 1

                     Ustalam dzień 27 grudnia 2023 r. (środa) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach w zamian za święto przypadające 11 listopada 2023 r. (sobotę).

  § 2

                     O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników oraz interesantów poprzez:

  • wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do pomieszczeń GOPS,
  • zamieszczenie informacji na stronie gopsnaglowice.pl.

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

  Czytaj Więcej o: Zarządzenie nr 2/2023 - 27 grudnia 2023 r. dniem wolnym od pracy
 • FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027

  Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.
  FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

  W grudniu 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Program będzie realizowany przez najbliższe
  7 lat - do 2029 r., a jego łączny budżet to aż 583 mln EUR.

  Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) pomoc żywnościowa – Podprogram 2023 - będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 roku do października 2024 roku.

  KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO SKORZYSTANIA Z POMOCY*

  • 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

  *Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach
  NABÓR WNIOSKÓW ROZPOCZYNA
  2 LISTOPADA 2023 ROKU

  Informacji udzielamy pod numerami telefonów: 41/38-146-19 oraz 509-292-952.

  Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach.


  Informacje dotyczące programu:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

  Czytaj Więcej o: FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027
 • Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ

  Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 PLUS podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicachkorzystających z żywności z Podprogramu 2021 PLUS, które odbędą się 09.06.2023 w GOK ul. Mikołaja Reja 17, 28-362 Nagłowice o godz. 10.00. Będą to warsztaty kulinarne i warsztaty dietetyczne. 

  Czytaj Więcej o: Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ
 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

  PODROGRAM 2021 Plus

   

  CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
  Czytaj Więcej o: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

  PODROGRAM 2021 Plus

   

  CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
  Czytaj Więcej o: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020